King Lucas Atreides

King Lucas Atreides; son of Aaron Atreides, grandson of Hunter Atreides and Morninglady Sharon Atreides

Description:

Bio:

King Lucas Atreides

Kingdom Atreides: The World's Youngest Kingdom in its Coming of Age jaszar